CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ (VIỆT NAM)

ĐIỀU 1: QUY ĐỊNH CHUNG

1.1         Các Điều Khoản Dịch Vụ này (“Điều Khoản Dịch Vụ”) là Thỏa Thuận giữa Khách Hàng, Bên Bán và chúng tôi bao gồm các điều khoản quy định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Khách Hàng, Bên Bán và chúng tôi khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.

1.2        Atome có toàn quyền bổ sung, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ chức năng nào của Nền Tảng và thay đổi các Điều Khoản Dịch Vụ này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi, sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay sau khi được cập nhật và tải lên Nền Tảng. Tất cả các Dịch Vụ hoặc sản phẩm được Khách Hàng hoặc Bên Bán sử dụng thông qua Nền Tảng phải tuân thủ các thay đổi hoặc cập nhật này. Nếu Khách Hàng tiếp tục truy cập và sử dụng Nền Tảng và nếu Bên Bán tiếp tục hợp tác với chúng tôi, điều này sẽ được hiểu là bạn đồng ý với các thay đổi và cập nhật.

1.3       Bằng việc sử dụng các Dịch Vụ và sản phẩm của chúng tôi trên Nền Tảng, Khách Hàng công nhận rằng (i) Khách Hàng là pháp nhân hoặc cá nhân hợp pháp có năng lực pháp lý thực hiện giao dịch với Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome theo các Điều Khoản Dịch Vụ này, quy định từ Đối Tác cho vay của Atome và quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam, và (ii) Khách Hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý chịu ràng buộc với các quy định được nêu trong các Điều Khoản Dịch Vụ dưới đây.

        

1.4       Atome sẽ cung cấp các Dịch Vụ tư vấn liên quan đến các sản phẩm tài chính cho Khách Hàng đang sinh sống và làm việc tại lãnh thổ nước Dịch Vụ. Atome sẽ không cung cấp các Dịch Vụ của chúng tôi cho các cá nhân và tổ chức ngoài phạm vi hoạt động nói trên mà không cần phải thông báo bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác.

 

1.5      Atome không đảm bảo rằng Nền Tảng và bất kỳ sản phẩm hoặc Dịch Vụ nào khác được Atome cung cấp sẽ đáp ứng yêu cầu của Khách Hàng hoặc hoạt động của Nền Tảng sẽ không bị gián đoạn, chậm trễ, từ chối, lỗi, mất hoặc hủy bỏ thông tin.

ĐIỀU 2: ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi được quy định trong các Điều Khoản Dịch Vụ này, các định nghĩa dưới đây sẽ có định nghĩa, ý nghĩa và diễn giải theo quy định như sau:

Tài Khoản” là Tài Khoản hợp lệ của Khách Hàng trên Nền Tảng.

Thỏa Thuận” là Thỏa Thuận cầm cố, ký gửi và tư vấn, được ký kết giữa Khách Hàng và Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome.

Đối Tác cho vay của Atome” là bất kỳ Đối Tác nào của Atome cung cấp Khoản Vay cho Khách Hàng qua Nền Tảng.

Atome hoặc “chúng tôi” hoặc “là chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” (tùy theo ngữ cảnh) là Công ty TNHH Atome Việt Nam, một công ty được thành lập theo luật pháp của nước Dịch Vụ, hoạt động trong lĩnh vực Dịch Vụ liên quan đến phần mềm và tư vấn tài chính/quản lý.

Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng” là Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng của Atome liên hệ theo số điện thoại 1900277273 (hoặc các số điện thoại khác có thể được Atome thay đổi tùy từng thời điểm và/hoặc được cập nhật trên Nền Tảng).

Khách Hàng” là bất kỳ bên nào sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi trên Nền Tảng.

Khoản Vay” là khoản tiền mà Đối Tác cho vay của Atome cấp cho Khách Hàng qua Nền Tảng Atome theo Thỏa Thuận.

Bên Bán” là bất kỳ bên nào cung cấp và bán sản phẩm của mình cho Khách Hàng và được Khách Hàng thanh toán thông qua tùy chọn thanh toán được Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome cung cấp.

Thông Báo” là gửi thông báo hoặc phê duyệt hoặc xác nhận (tùy từng trường hợp) liên quan đến Yêu Cầu Dịch Vụ được Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome gửi cho Khách Hàng.

OTP” là mật khẩu dùng một lần chỉ được cấp cho Khách Hàng có hiệu lực trong một khoảng thời gian nhất định.

Nền Tảng” là trang web, bao gồm bất kỳ tên miền phụ nào của trang web, và bất kỳ trang web nào khác được sở hữu, hoạt động và Atome có thể cung cấp Dịch Vụ qua bất kỳ ứng dụng nào trên điện thoại, máy tính bảng và thiết bị thông minh khác, và các giao diện chương trình ứng dụng do Atome điều hành.

Dịch Vụ” là các Dịch Vụ được chúng tôi và/hoặc Nền Tảng cho vay của Atome sở hữu, quản lý và cung cấp qua Nền Tảng.

Điều Khoản Dịch Vụ là các Điều Khoản Dịch Vụ chi phối việc Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi trên Nền Tảng, và mối quan hệ giữa Khách Hàng và Atome hoặc Đối Tác cho vay của Atome.

Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch” là phương thức giao dịch để nhận hoặc gửi các tài liệu liên quan đến ký kết và thực hiện Thỏa Thuận được Khách Hàng lựa chọn và đăng ký trên Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn, email, điện thoại, văn bản, v.v.

ĐIỀU 3: TƯ CÁCH HỢP LỆ, TẠO TÀI KHOẢN, XÁC MINH DANH TÍNH KHÁCH HÀNG

3.1         Tư cách hợp lệ

 1. Để có tư cách trở thành Khách Hàng và sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, Khách Hàng phải:

 1. tạo và duy trì Tài Khoản hợp lệ và đang hoạt động theo khoản 2 dưới đây;

 1. đang sinh sống và làm việc tại lãnh thổ nước Dịch Vụ;

 1. có năng lực pháp lý ký kết Thỏa Thuận hợp pháp có hiệu lực;

 1. thực hiện đầy đủ quy trình ủy quyền trước theo Nền Tảng; và

 1. đáp ứng, và liên tục đáp ứng các yêu cầu về tư cách hợp lệ, kiểm tra và đánh giá xác minh và các Điều Khoản Dịch Vụ cần thiết theo Nền Tảng này tùy từng thời điểm liên quan đến Dịch Vụ.

 1. Bằng việc tạo Tài Khoản, Khách Hàng cam kết và đảm bảo có đủ tư cách và đáp ứng tất cả các yêu cầu trong khoản 3.1.a nói trên.

 1. Tư cách hợp lệ của Khách Hàng sẽ được chúng tôi tùy ý đánh giá và xác định liên tục. Chúng tôi có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp Dịch Vụ và/hoặc hạn chế, tạm dừng hoặc chấm dứt quyền truy cập của Khách Hàng vào Nền Tảng nếu Khách Hàng không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào về tư cách hợp lệ được quy định trong khoản 3.1.a nói trên.

3.2         Tài Khoản

 1. Khách Hàng phải tạo và đăng ký Tài Khoản được bảo vệ bằng mật khẩu trên Nền Tảng bằng cách cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết để tạo Tài Khoản này.

 1. Mỗi Khách Hàng chỉ được sử dụng một Tài Khoản.

 1. Liên quan đến việc sử dụng Tài Khoản của Khách Hàng, Khách Hàng đồng ý:

 1. cung cấp thông tin đúng, chính xác, mới nhất và đầy đủ về Khách Hàng có thể được sử dụng trong bất kỳ mẫu đăng ký nào hoặc thông qua Nền Tảng hoặc cách khác theo yêu cầu của chúng tôi tùy từng thời điểm (“Dữ Liệu Đăng Ký”) và cung cấp kịp thời toàn bộ thông tin theo yêu cầu của Chúng Tôi;

 1. luôn bảo mật mật khẩu và thông tin đăng nhập của Tài Khoản và thông báo ngay cho Chúng Tôi về bất kỳ hành vi xâm phạm tiềm tàng nào đối với mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập của Khách Hàng hoặc bất kỳ vi phạm bảo mật nào;

 1. duy trì và cập nhật kịp thời Dữ Liệu Đăng Ký và mọi thông tin khác mà Khách Hàng cung cấp cho Chúng Tôi nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác, mới nhất và đầy đủ;

 1. kịp thời thông báo cho Chúng Tôi về bất kỳ thay đổi quan trọng nào liên quan đến thông tin hoặc các trường hợp có thể ảnh hưởng đến tư cách hợp lệ của Khách Hàng để tiếp tục sử dụng Dịch Vụ;

 1. chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng Tài Khoản và bất kỳ hành động nào xảy ra khi Khách Hàng sử dụng Tài Khoản;

 1. đảm bảo rằng Tài Khoản được sử dụng có trách nhiệm và hợp pháp và giảm thiểu mọi rủi ro nếu Tài Khoản có tham gia vào các hoạt động bị cấm theo các Điều Khoản Dịch Vụ này và luật pháp cũng như quy định hiện hành; và

 1. tuân thủ các quy trình hoạt động của Chúng Tôi được thông báo cho Khách Hàng tùy từng thời điểm.

 1. Khách Hàng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của Tài Khoản và Khách Hàng đồng ý chỉ chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động xảy ra trong Tài Khoản, dù có được Khách Hàng ủy quyền hay không.

 1. Chúng tôi khuyến nghị Khách Hàng không nên chia sẻ thông tin hoặc mật khẩu của Tài Khoản cho bất kỳ bên nào khác. Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi nếu Khách Hàng phát hiện ra dấu hiệu khả nghi hoặc mất mát thực tế hoặc nghi ngờ, trộm cắp, gian lận, hoặc sử dụng trái phép Tài Khoản và mật khẩu của Tài Khoản (“Vi Phạm Chính Sách Bảo Mật”). Chúng tôi có quyền chấm dứt hoặc tạm dừng sử dụng Tài Khoản, với điều kiện Khách Hàng vẫn phải chịu trách nhiệm trước hành động được thực hiện khi sử dụng Tài Khoản trước khi chấm dứt hoặc tạm dừng sử dụng.

 1. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào trước những tổn thất dưới mọi hình thức mà Khách Hàng có thể phải chịu do không duy trì bảo mật mật khẩu của mình hoặc cấp quyền truy cập vào Tài Khoản cho bất kỳ bên nào khác không phải chúng tôi.

 1. Khách Hàng không được gỡ cài đặt Nền Tảng nếu chưa thanh toán bất kỳ số tiền nào đến hạn theo Khoản Vay. Nếu Khách Hàng xóa Nền Tảng khi vẫn chưa thanh toán các khoản tiền đến hạn theo Khoản Vay hoặc chưa hoàn trả đầy đủ Khoản Vay, Khoản Vay sẽ tự động đến hạn và phải trả tại thời điểm Khách Hàng xóa Nền Tảng.

3.3        Xác minh danh tính Khách Hàng

 1. Khách Hàng đồng ý cung cấp bất kỳ thông tin hoặc tài liệu cần thiết hợp lý nào để xác minh danh tính của Khách Hàng liên quan đến mở Tài Khoản.

 1. Khách Hàng có thể được yêu cầu nhập mã OTP được Atome gửi vào số điện thoại đã đăng ký của Khách Hàng khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Nền Tảng, đăng nhập vào Tài Khoản trên Nền Tảng, hoặc trong bất kỳ trường hợp nào khác mà Atome có thể xem là cần thiết.

 1. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc xác nhận danh tính của Khách Hàng. Bất kể quy định nói trên, nhằm đảm bảo minh bạch và ngăn ngừa gian lận, và trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ (i) yêu cầu Khách Hàng cung cấp mẫu giấy tờ tùy thân hoặc thông tin khác hoặc thực hiện kiểm tra bổ sung nhằm hỗ trợ xác minh danh tính hoặc thông tin của Khách Hàng, (ii) đối chiếu thông tin Khách Hàng với cơ sở dữ liệu của bên thứ ba, danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ, tổ chức và cá nhân bị cấm bao gồm nhưng không giới hạn các danh sách được Liên Hợp Quốc và Bộ Công An Việt Nam, hoặc các tổ chức của chính phủ và các nguồn thông tin khác quản lý, và (iii) nếu chúng tôi đã có đầy đủ thông tin để xác minh danh tính Khách Hàng, thu thập báo cáo từ lý lịch tư pháp công dân hoặc đăng ký người phạm tội tình dục hoặc thông tin lý lịch tương đương hoặc kiểm tra người phạm tội tình dục đã đăng ký tại khu vực tài phán sở tại của Khách Hàng (nếu có).

 1. Chúng tôi có thể truy cập và sử dụng Nền Tảng, hoặc phạm vi hoặc tính năng nhất định của Nền Tảng, theo các điều kiện hoặc yêu cầu nhất định, như hoàn thành quy trình xác minh, đáp ứng các tiêu chí về chất lượng cụ thể hoặc tư cách hợp lệ, lịch sử hoàn trả của Khách Hàng và các quá trình hoạt động khác có thể được áp dụng tùy từng thời điểm. Do đó, quyền truy cập hoặc sử dụng các phạm vi hoặc tính năng cụ thể của Nền Tảng phải tuân theo các chính sách, tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn riêng, hoặc có thể yêu cầu Khách Hàng chấp nhận các Điều Khoản Dịch Vụ bổ sung, trước khi Khách Hàng có thể truy cập phạm vi hoặc tính năng liên quan của Nền Tảng. Trừ khi có quy định khác, nếu có xung đột giữa các Điều Khoản Dịch Vụ này và các Điều Khoản Dịch Vụ bổ sung có thể được áp dụng cho phạm vi hoặc tính năng cụ thể của Nền Tảng, các Điều Khoản Dịch Vụ bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng cho đối tượng Thỏa Thuận, phạm vi hoặc tính năng cụ thể được nêu cụ thể trong các Điều Khoản Dịch Vụ đó.

ĐIỀU 4: DỊCH VỤ CHO VAY

4.1         Khoản Vay được cấp cho Khách Hàng hoàn toàn có nguồn gốc hoặc thuộc sở hữu của (các) Đối Tác cho vay của Atome có quan hệ hợp tác với Atome. Atome chỉ hỗ trợ quá trình giải ngân Khoản Vay cho bất kỳ giao dịch nào được thực hiện trên Nền Tảng. Do đó, mối quan hệ pháp lý phát sinh liên quan đến Khoản Vay là mối quan hệ giữa Khách Hàng và (các) Đối Tác cho vay của Atome, mọi rủi ro liên quan đến Khoản Vay sẽ do Khách Hàng và (các) Đối Tác cho vay của Atome chịu.

4.2         Bằng việc lựa chọn sản phẩm Khoản Vay ưu đãi và nộp đơn xin cấp Khoản Vay của bạn trên Nền Tảng, Khách Hàng đồng ý vô điều kiện và không hủy ngang rằng Khách Hàng đã yêu cầu ký Thỏa Thuận và sử dụng Dịch Vụ do Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn Dịch Vụ tư vấn tài chính cho Khoản Vay và Dịch Vụ cầm cố từ Đối Tác cho vay của Atome) (“Yêu Cầu Dịch Vụ”).

4.3         Khoản Vay phải được giải ngân cho Khách Hàng sau khi (i) Atome và Đối Tác cho vay của Atome xác nhận phê duyệt Yêu Cầu Dịch Vụ và (ii) Khách Hàng gửi đồng ý nhận Khoản Vay với các thông số kỹ thuật được thể hiện trên Nền Tảng, theo quy định của Thỏa Thuận.

4.4         Thỏa Thuận giữa Khách Hàng và các bên tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome) theo Thỏa Thuận sẽ được ký kết hợp pháp giữa Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome kể từ thời điểm Atome phê duyệt Yêu Cầu Dịch Vụ của Khách Hàng bằng một thông báo qua tin nhắn văn bản gửi cho Khách Hàng đến số điện thoại đã đăng ký và/hoặc email của Khách Hàng để xác nhận đã phê duyệt Yêu Cầu Dịch Vụ  (ii) khi Khách Hàng nộp đơn xin cấp Khoản Vay trên Nền Tảng.

4.5         Bất kỳ thông báo nào gửi cho Khách Hàng từ Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome liên quan đến ký kết và thực hiện Thỏa Thuận hoặc Giao Dịch liên quan đến Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch sẽ được xem là đã được gửi cho Khách Hàng kể từ thời điểm thông báo đã được gửi cho Khách Hàng và Khách Hàng không có thêm khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào.

4.6         Bằng việc ký kết Thỏa Thuận, Khách Hàng xác nhận đã đọc, hiểu rõ, đồng ý và chịu ràng buộc pháp lý với Thỏa Thuận và tất cả các nội dung, phương thức được thể hiện trong Thỏa Thuận này đã được Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome gửi cho Khách Hàng bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch.

4.7         Khách Hàng xác nhận đã chính thức đăng ký Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch để nhận hoặc gửi tài liệu liên quan đến ký kết và thực hiện Hợp đồng, các giao dịch liên quan đến Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome bao gồm nhưng không giới hạn các phương thức như điện thoại, bưu điện, tin nhắn, email, v.v. (“Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch”) theo thông tin do Khách Hàng cung cấp.

4.8         Bằng việc lựa chọn bất kỳ Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch nào, Khách Hàng xác nhận:

 1. toàn bộ thông tin cung cấp cho Atome, và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome được (i) Khách Hàng quản lý, sử dụng và sở hữu, (ii) đúng và (iii) chính xác trên mọi phương diện, không che giấu hoặc giả mạo thông tin. Khách Hàng nhận thức đầy đủ về toàn bộ rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn sai sót, tính bảo mật/quyền riêng tư, hành vi cố ý và/hoặc can thiệp khi lựa chọn một Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch phù hợp với thông tin được Khách Hàng cung cấp để nhận/gửi các tài liệu liên quan đến thực hiện Thỏa Thuận với Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome;

 1. tất cả các tài liệu liên quan đến thực hiện Thỏa Thuận với Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome được Khách Hàng nhận/gửi cho Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome bằng Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch theo thông tin được Khách Hàng cung cấp sẽ chịu ràng buộc pháp lý và có hiệu lực ngay cả khi Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome không giữ bản gốc của các tài liệu này;

 1. cam kết vô điều kiện với Bên cho vay, Khách Hàng sẽ chịu ràng buộc bởi các nghĩa vụ của Hợp đồng đã ký với Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome;

 1. cung cấp cho Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome bản gốc của các tài liệu giao dịch liên quan đến thực hiện Thỏa Thuận được ký kết hợp lệ khi có yêu cầu. Nếu có bất kỳ xung đột nào giữa bản gốc của tài liệu và bản sao đã được Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome nhận trước đó theo Phương Thức Đăng Ký Giao Dịch, tài liệu mà Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome đã nhận sẽ được ưu tiên áp dụng và Khách Hàng phải hoàn thành các quy trình theo yêu cầu của Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome.

4.9         Thông tin chi tiết về Khoản Vay đã được giải ngân cho Khách Hàng, bao gồm các khoản phí khác (ví dụ: phí lãi suất) sẽ được quy định bổ sung trong Thỏa Thuận và Nền Tảng.

4.10         Khách Hàng có nghĩa vụ hoàn trả Khoản Vay và các khoản phí và tiền phạt khác (nếu có) theo thời hạn hoàn trả được thống nhất trong Thỏa Thuận và được thể hiện trên Nền Tảng.

4.11         Quy trình hủy bỏ

 1. Khách Hàng hủy bỏ

Khách Hàng có quyền từ chối nhận Khoản Vay và các Dịch Vụ được quy định trong Thỏa Thuận theo cách thức sau:

 1. trong vòng 1 (một) ngày kể từ ngày nhận được bất kỳ thông báo nào của chúng tôi, Khách Hàng phải liên hệ với Trung tâm Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi theo số điện thoại 1900277273 để từ chối ký kết Thỏa Thuận hoặc thực hiện các bước mà Atome thông báo cho Khách Hàng;  

 1. nếu Khoản Vay đã được giải ngân cho Khách Hàng, trong vòng 2 (hai) ngày làm việc kể từ ngày giải ngân, Khách Hàng phải hoàn trả Khoản Vay cho Đối Tác cho vay của Atome qua kênh thanh toán được Atome và/hoặc Đối Tác cho vay của Atome xác định.

Bất kể lý do nào, nếu quá thời hạn nêu trên, Khách Hàng không từ chối theo cách thức được quy định trong khoản 5 nói trên, Thỏa Thuận sẽ có hiệu lực theo quy định trên và Khách Hàng phải thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận.

 1. Bên Bán hủy bỏ

Bên Bán có quyền hủy bỏ bất kỳ giao dịch nào Khách Hàng đã mua thông qua tùy chọn thanh toán được chúng tôi và/hoặc Nền Tảng cho vay của Atome cung cấp theo Thỏa Thuận giữa Bên Bán và chúng tôi.

4.13         Bạn phải hoàn toàn chịu mọi rủi ro về hiểu lầm, thông tin không rõ ràng, sai sót, thiệt hại, chi phí hoặc tổn thất phát sinh từ việc sử dụng Nền Tảng hoặc liên quan đến Thỏa Thuận. Atome sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào do lỗi truy cập và phương thức sử dụng Nền Tảng và nằm ngoài tầm kiểm soát của Atome hoặc vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

ĐIỀU 5: CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Dữ liệu và thông tin cá nhân được Khách Hàng và Bên Bán cung cấp cho Atome trong khi đăng ký, truy cập và sử dụng các Dịch Vụ trên Nền Tảng cũng như dữ liệu di động mà Khách Hàng và Bên Bán đồng ý để Atome tiếp cận sẽ được xử lý và bảo mật theo luật pháp hiện hành và Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi.

ĐIỀU 6: QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

6.1         Quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn bản quyền, bằng sáng chế và thương hiệu đại diện và thay mặt cho chúng tôi là tài sản cố định thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi. Khách Hàng và Bên Bán đồng ý rằng mọi điều khoản mà Khách Hàng và Bên Bán đọc hoặc nhìn thấy liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi, hoặc bên thứ ba được cấp phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ đó của chúng tôi. Trừ khi có quy định cụ thể khác, bất kỳ điều khoản nào bạn đọc hoặc nhìn thấy liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi hoặc mã nguồn hoặc mã HTML chúng tôi sử dụng để thực hiện Dịch Vụ sẽ không được sao chép, sao chụp, sửa đổi, phân phối, truyền, tái bản, hiển thị, hoặc thực hiện cho mục đích thương mại nếu không có đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi, trừ khi pháp luật và quy định hiện hành cho phép.

6.2         Khách Hàng và Bên Bán được phép xem và in sao lên giấy chứa nội dung được cung cấp theo Dịch Vụ của chúng tôi, tuy nhiên:

 1. tất cả các bản sao đều thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và các bên thứ ba được cấp giấy phép; và

 1. Khách Hàng và Bên Bán không được thay đổi bản sao của giấy tờ từ các tài liệu in dưới mọi hình thức, bao gồm xóa bỏ bản quyền hoặc các quyền độc quyền khác có trong Dịch Vụ của chúng tôi.

6.3         Hành vi sử dụng bị cấm – Dưới đây là các hành vi bị cấm: mọi hành vi sử dụng hoặc cố gắng sử dụng Dịch Vụ (i) cho các mục đích bất hợp pháp, trái phép, gian lận hoặc độc hại, hoặc (ii) có thể gây hại, vô hiệu hóa, quá tải, hoặc làm hỏng bất kỳ máy chủ nào, hoặc (các) mạng được kết nối với bất kỳ máy chủ nào, hoặc (iii) can thiệp vào việc sử dụng và hưởng Dịch Vụ của bên khác, hoặc (iv) truy cập trái phép vào bất kỳ Tài Khoản, hệ thống máy tính hoặc mạng nào khác liên quan đến các máy chủ hoặc hệ thống bằng cách xâm nhập, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, hoặc (v) truy cập hệ thống, dữ liệu hoặc thông tin không được chúng tôi thiết kế để Khách Hàng và/hoặc Bên Bán truy cập, hoặc (vi) thu thập bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua phương tiện không được chúng tôi cung cấp, hoặc (vii) cho bất kỳ mục đíchsử dụng nào khác với mục đích kinh doanh dự kiến.

6.4         Khách Hàng và Bên Bán đồng ý không sử dụng bất kỳ phần Dịch Vụ nào của chúng tôi để:

 1. xâm nhập hoặc cố tình hoặc vô tình lan truyền vi rút, sâu máy tính, mã độc hại (trojan horse), bom hẹn giờ, cửa sập, mã máy tính, tệp tin hoặc chương trình hoặc gửi yêu cầu lặp lại để can thiệp, làm suy yếu hoặc hạn chế hoạt động của phần mềm, phần cứng máy tính, thiết bị viễn thông hoặc làm giảm chất lượng, gián đoạn hình ảnh, hoặc hư hại đến hoạt động Dịch Vụ của chúng tôi;

 1. tải lên, đăng, gửi e-mail hoặc chấp nhận, hoặc dán các liên kết đến bất kỳ nội dung nào tạo điều kiện xâm nhập dữ liệu;

 1. xâm nhập vào bất kỳ phần Dịch Vụ nào của chúng tôi;

 1. tải lên, truyền tải email, hoặc truyền tải các liên kết đến bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của các bên thứ ba;

 1. né tránh hoặc cố tình né tránh bất kỳ biện pháp bảo vệ Dịch Vụ nào của chúng tôi; cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện tất cả các điều trên;

 1. đổi tên, sửa đổi hoặc chia sẻ lại nội dung được cung cấp trong Dịch Vụ mà không được chúng tôi đồng ý trước.

 1. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ tin nhắn, thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm hoặc hình ảnh, hoặc nội dung nào khác (“Tài Liệu”) trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lăng mạ, quấy rối, có hại, phỉ báng, khiếm nhã, khiêu dâm, bôi nhọ, hoặc bị phản đối khác hoặc có thể xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai của người khác;

 1. tạo danh tính giả nhằm lừa dối người khác hoặc giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm nhưng không giới hạn đại diện của chúng tôi, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc về Khách Hàng hoặc việc liên kết của Bên Bán với một cá nhân hoặc một tổ chức;

 1. tải lên hoặc truyền tải Tài Liệu mà Khách Hàng và Bên Bán không có quyền sao chép, hiển thị hoặc truyền tải theo quy định của pháp luật hoặc các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác (như hợp đồng bảo mật);

 1. tải lên hoặc giới thiệu những tệp tin có chứa vi rút, mã độc hại (trojan horse), sâu máy tính, bom hẹn giờ, cancel-bot, tệp tin bị lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm hoặc chương trình tương tự nào khác có thể gây hại đến hoạt động của máy tính hoặc tài sản của người khác;

 1. xóa bỏ bất kỳ thẩm quyền tác giả, thông báo pháp lý hoặc ký hiệu hoặc nhãn hiệu độc quyền để tải lên bất kỳ tính năng truyền thông nào;

 1. sử dụng các tính năng truyền thông ảnh hưởng bất lợi đến khả năng cung cấp nguồn thông tin đến Khách Hàng hoặc Bên Bán khác (ví dụ: tăng giá quá mức, sử dụng tất cả các chữ cái viết hoa, hoặc liên tục đăng tải bài viết lặp lại);

 1. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ quảng cáo không mong muốn, tài liệu quảng cáo, “thư rác”, “thư spam”, “thư liên hoàn”, “mô hình kim tự tháp” hoặc bất kỳ hình thức chiêu dụ, thương mại nào khác;

 1. vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia hoặc quốc tế;

 1. tải lên hoặc truyền tải bất kỳ Tài liệu vi phạm bằng sáng chế, thương hiệu, nhãn hiệu Dịch Vụ, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào;

 1. xóa bỏ hoặc sửa đổi bất kỳ Tài Liệu nào được bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào đăng tải;

 1. điều chỉnh hoặc bằng cách nào khác hiển thị Dịch Vụ mà sử dụng công nghệ tạo khung, phản chiếu hoặc công nghệ điều hướng tương tự khác hoặc liên kết trực tiếp đến bất kỳ phần nào của Dịch Vụ ngoài trang chủ chính, shop.atome.vn thuộc các trường hợp bị hạn chế và quyền truy cập Dịch Vụ đã nêu trên;

 1. đăng ký, đứng tên, cố gắng đăng ký, cố gắng đứng tên, ngừng đứng tên, hoặc cố gắng ngừng đứng tên trên danh nghĩa của bất kỳ bên nào cho bất kỳ Dịch Vụ nào nếu Bạn không được bên đó cho phép rõ ràng để làm như vậy;

 1. tập hợp hoặc thu thập thông tin về người khác, bao gồm địa chỉ email; và/hoặc

6.5         Chúng tôi có quyền thực hiện bất kỳ hành động hợp pháp nào được cho là thích hợp để ứng phó với các hành vi vi phạm thực tế hoặc bị nghi ngờ vi phạm những quy định nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn việc tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền truy cập và/hoặc Tài Khoản của Khách Hàng và Bên Bán. Chúng tôi có thể hợp tác với các cơ quan pháp lý và/hoặc các bên thứ ba để điều tra bất kỳ vi phạm bị nghi ngờ hoặc bị cáo buộc hoặc sai phạm dân sự nào. Trừ khi được giới hạn rõ ràng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin bất kỳ lúc nào mà Chúng tôi cho là cần thiết để đáp ứng quy định của luật áp dụng, quy định, quy trình pháp lý hoặc theo yêu cầu của chính phủ, hoặc sửa đổi, từ chối đăng tải hoặc loại bỏ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào, toàn bộ hoặc một phần tùy theo quyết định của chúng tôi.

ĐIỀU 7: BỒI THƯỜNG

7.1         Khách Hàng là bên duy nhất phải chịu rủi ro khi sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Tất cả các nội dung và phần mềm được cung cấp trên cơ sở “giữ nguyên trạng” hoặc “có sẵn”, và chúng tôi khước từ rõ ràng tất cả các đảm bảo và điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, công khai hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn mọi đảm bảo về khả năng tiêu thụ hoặc phù hợp cho một mục đích cụ thể. Chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung và phần mềm là chính xác, kịp thời, không bị gián đoạn, không vi phạm, không chứa vi rút hoặc không có lỗi hoặc bất kỳ vấn đề nào nêu trên sẽ được khắc phục.

7.2         Giới hạn trách nhiệm – Khách Hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hậu quả hoặc cảnh cáo nào, bao gồm nhưng không giới hạn thiệt hại về mất sản phẩm, sử dụng, dữ liệu hoặc tổn thất vô hình khác, ngay cả khi chúng tôi đã thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại này, do sử dụng hoặc không thể sử dụng Dịch Vụ của bạn, nội dung hoặc phần mềm, hoặc bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến Dịch Vụ, nội dung hoặc phần mềm. Bạn hiểu và đồng ý rằng việc sử dụng Dịch Vụ của bạn dựa trên việc từ bỏ bất kỳ quyền nào để trực tiếp kiện chúng tôi hoặc chi nhánh của chúng tôi hoặc tham gia khởi kiện tập thể đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào từ việc sử dụng Dịch Vụ của bạn.

7.3         Khách Hàng sẽ bồi thường và đảm bảo chúng tôi, công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, Khách Hàng, bên cung cấp, cán bộ và nhân viên của chúng tôi không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý, tổn thất hoặc chi phí nào (bao gồm chi phí luật sư hợp lý) liên quan đến:

 1. bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường nào của bên thứ ba do hoặc phát sinh từ việc Bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi;

 1. quyền truy cập, sử dụng của bạn, hoặc không thể sử dụng Tài Khoản hoặc Khoản Vay của bạn;

 1. bạn vi phạm hoặc bị cáo buộc vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này;

 1. bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn sơ suất hoặc hành vi sai trái cố ý của bạn, nhân viên, nhà thầu, đại diện hoặc đại lý của bạn, nếu liên quan và tùy từng trường hợp, hoặc vi phạm bất kỳ hợp đồng nào hoặc mối quan hệ khác giữa bạn và các bên thứ ba;

 1. bạn không thể hoàn trả Khoản Vay và/hoặc bất kỳ khoản tiền đến hạn nào;

 1. bạn vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào;

 1. bạn không cung cấp thông tin đúng, chính xác, mới nhất và đầy đủ khi tạo và đăng ký Tài Khoản. Bạn phải hợp tác theo yêu cầu đầy đủ và hợp lý để bào chữa cho bất kỳ khiếu nại nào; hoặc

 1. bạn vi phạm các Điều Khoản Dịch Vụ này.

ĐIỀU 8: CAM KẾT VÀ BẢO ĐẢM

Nếu sử dụng Khoản Vay, Bạn cam kết và đảm bảo với chúng tôi rằng:

 1. Bạn là công dân hoặc pháp nhân Việt Nam tuân thủ luật pháp của nước Dịch Vụ, cá nhân hoặc pháp nhân có năng lực pháp lý để ký kết Thỏa Thuận hợp pháp có hiệu lực theo luật pháp của nước Dịch Vụ.

 1. Mọi sự việc, dữ liệu, thông tin, tài liệu và diễn giải mà bạn cung cấp để được cấp Khoản Vay là đúng, chính xác và đầy đủ; và

 1. Bạn đã đọc và hiểu các Điều Khoản Dịch Vụ này và đây là ràng buộc pháp lý và nghĩa vụ có thể được thực thi đối với Bạn.

ĐIỀU 9: THAY ĐỔI CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

1.         Các Điều Khoản Dịch Vụ này có thể được thay đổi và/hoặc cập nhật tùy từng thời điểm.

2.         Khách Hàng nên đọc và kiểm tra kỹ các Điều Khoản Dịch Vụ này tùy từng thời điểm để có thông tin về phiên bản các Điều Khoản Dịch Vụ mới nhất.

3.         Chúng tôi có thể, nhưng không đảm bảo, thông báo cho bạn về các thay đổi đã thực hiện liên quan đến các Điều Khoản Dịch Vụ này qua e-mail đến địa chỉ email đã đăng ký của bạn.

4.         Bằng cách tiếp tục sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, Khách Hàng đồng ý với mọi thay đổi về các Điều Khoản Dịch Vụ này.