CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Chính sách về Quyền Riêng Tư này được xây dựng nhằm bảo vệ cũng như duy trì sự riêng tư và bí mật của Khách Hàng. Khách Hàng phải đọc kỹ Chính sách về Quyền Riêng Tư này trước khi sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi trên Nền Tảng này. Chính sách về Quyền Riêng Tư này không áp dụng với bất kỳ trang web hoặc ứng dụng di động nào không do Chúng Tôi điều hành mà Bạn có thể truy cập thông qua Nền Tảng. Những Dịch Vụ này được điều chỉnh theo chính sách về Quyền Riêng Tư có trên trang web và ứng dụng.

Tùy theo mối quan hệ của Bạn với Chúng Tôi, Bạn có thể nhận được các thông báo về Quyền Riêng Tư khác cung cấp thêm thông tin chi tiết về biện pháp bảo vệ Quyền Riêng Tư của Chúng Tôi. Khi truy cập và sử dụng Dịch Vụ được cung cấp trên Nền Tảng, Khách Hàng công nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với nội dung trình bày trong Chính sách về Quyền Riêng Tư này và các điều khoản sử dụng của Nền Tảng. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách về Quyền Riêng Tư này hoặc các điều khoản sử dụng của Nền Tảng, vui lòng không sử dụng Nền Tảng. Nền Tảng không được phép sử dụng trong phạm vi của bất kỳ quốc gia hoặc khu vực tài phán nào hoặc bởi bất kỳ người nào nếu vi phạm pháp luật. Nếu điều này đúng với trường hợp của Bạn, Bạn không được phép truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng.

 

ĐIỀU 1  ĐỊNH NGHĨA

 

Trừ khi được quy định trong Chính sách về Quyền Riêng Tư này, các định nghĩa dưới đây sẽ có định nghĩa, ý nghĩa và diễn giải theo quy định như sau:

Đối tác cho vay của Atome” là bất kỳ đối tác nào của Atome cung cấp Khoản Vay cho Khách Hàng qua Nền Tảng.

Bạn” hoặc “của Bạn” hoặc “Khách Hàng” hoặc “các Khách Hàng” (tùy theo ngữ cảnh) là bất kỳ bên nào sử dụng Nền Tảng và/hoặc Dịch Vụ dù đã đăng ký hay chưa đăng ký với Nền Tảng.

Thông Tin Cá Nhân” là tất cả dữ liệu, tuyên bố, thông tin và giấy tờ, bao gồm nhưng không giới hạn tên, số điện thoại, số định danh cá nhân, ngày sinh, giới tính, tình trạng hôn nhân, email, địa chỉ, thời gian cư trú, nghề nghiệp, tài khoản ngân hàng, ứng dụng nhắn tin trực tuyến như WhatsApp, Viber, v.v., cả ở dạng điện tử và phi điện tử, có thể xác định danh tính cá nhân, bao gồm thông tin liên hệ đã đăng ký và thông tin về hoặc liên quan đến Khách Hàng và/hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến Khách Hàng (bao gồm nhưng không giới hạn gia đình, đồng nghiệp, nhân viên, đại diện doanh nghiệp hoặc nhà cung cấp Dịch Vụ của Khách Hàng, nếu cần) mà Chúng Tôi nhận được hoặc được phép truy cập do Khách Hàng gửi, cung cấp hoặc tiết lộ, theo sự cho phép của Khách Hàng và được lưu trữ và quản lý liên quan đến cung cấp Dịch Vụ trên Nền Tảng và để Khách Hàng sử dụng các Dịch Vụ trên Nền Tảng. Ngoài ra, Thông Tin Cá Nhân còn bao gồm danh sách ứng dụng, vị trí trên hệ thống định vị toàn cầu (GPS), đa phương tiện, bản ghi truy cập, lịch, lịch sử cuộc gọi và camera trên thiết bị của Khách Hàng khi Khách Hàng sử dụng Nền Tảng.

Chúng Tôi hoặc “của Chúng Tôi” (tùy theo ngữ cảnh)  là Công ty TNHH Atome Việt Nam, một công ty được thành lập theo pháp luật Việt Nam có Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315463114 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 05 tháng 01 năm 2019, điều hành và quản lý Nền Tảng.

Dịch Vụ” có nghĩa chung là: (i) trang web và/hoặc ứng dụng của Chúng Tôi; và (ii) mọi nội dung, tính năng, Dịch Vụ và chức năng có trên hoặc qua trang web và/hoặc ứng dụng, thông báo qua email, nút, tiện ích và quảng cáo của Chúng Tôi.

Nền Tảng” là cổng thông tin điện tử và/hoặc phiên bản di động của cổng thông tin điện tử do Chúng Tôi tạo ra, sở hữu và điều hành hiện tại có thể truy cập theo URL sau: cùng mọi thay đổi về URL tùy từng thời điểm; và/hoặc (b) ứng dụng di động do Chúng Tôi tạo ra, sở hữu và điều hành.

Thỏa Thuận” là thỏa thuận cầm cố, ký gửi và tư vấn được ký kết giữa Khách Hàng và Chúng Tôi và/hoặc Đối tác cho vay của Atome.

 

Khoản Vay” là khoản tiền mà Đối tác cho vay của Atome cấp cho Khách Hàng qua Nền Tảng theo Thỏa Thuận.

Thông Tin Liên Hệ Đã Đăng Ký” là mọi số liên hệ cá nhân Khách Hàng đã gửi cho Chúng Tôi khi nộp đơn xin vay tiền qua Nền Tảng mà Chúng Tôi có thể liên hệ bất cứ khi nào hệ thống khai báo Khách Hàng Không thanh toán.

Không Thanh Toán” là sự việc Khách Hàng không thanh toán hoặc không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả Khoản Vay theo quy định trong Thỏa thuận.

 

ĐIỀU 2  CĂN CỨ

 

2.1.     Khi truy cập vào Nền Tảng và/hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho Chúng Tôi tức là Bạn đã cho phép Chúng Tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của mình theo Chính sách về Quyền Riêng Tư này.

2.2.     Cho phép điện tử của Bạn như đề cập trong Điều 2.1 ở trên sẽ bao gồm:

(a)        Cho phép Chúng Tôi chia sẻ, tiết lộ và truyền Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào;

(b)        Cho phép Chúng Tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn để gửi quảng cáo, thông tin giới thiệu sản phẩm và các thông tin thương mại khác.

 

ĐIỀU 3  THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.1.     Để cho phép Bạn truy cập vào Nền Tảng và có thể cung cấp Dịch Vụ, Chúng Tôi sẽ yêu cầu, thu thập, lưu trữ, quản lý và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn và các thông tin khác nhận được qua Nền Tảng, bao gồm email, số điện thoại hoặc các phương tiện khác của Bạn (nếu cần) từ nhiều kênh khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn do Bạn gửi mẫu đăng ký hoặc dữ liệu trực tuyến cho Chúng Tôi qua Nền Tảng cũng như các thông tin thu thập được từ thiết bị của Bạn khi Bạn truy cập và sử dụng Nền Tảng.

3.2.     Qua tài liệu này, Bạn đã cho phép Chúng Tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của mình, tiết lộ cho các bên thứ ba phù hợp trong hoặc ngoài lãnh thổ nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, bao gồm nhà cung cấp Dịch Vụ và các công ty thuộc tập đoàn của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn cho những mục đích sau đây:

(a)        đánh giá, phân tích, xác minh, xác nhận hoặc kiểm tra (i) Đơn xin vay tiền; (ii) quy trình hoặc đơn đăng ký của Bạn, bao gồm Nền Tảng cho vay Atome; và/hoặc (iii) hồ sơ của Bạn;

(b)        thực hiện đánh giá rủi ro, phân tích số liệu thống kê, lập kế hoạch và xác định xu hướng, bao gồm xử lý dữ liệu, phân tích số liệu thống kê, sàng lọc tín dụng, rủi ro và chống rửa tiền, xây dựng và quản lý các mô hình đánh giá tín dụng, thực hiện kiểm tra, rà soát tín dụng và các kiểm tra lý lịch khác đồng thời lưu giữ lịch sử tín dụng của Bạn để tham khảo tại thời điểm hiện tại và tương lai;

(c)        cải thiện trải nghiệm truy cập của Bạn bằng cách cá nhân hóa Nền Tảng;

(d)        quản lý mối quan hệ của Chúng Tôi với Bạn, có thể bao gồm việc cung cấp cho Bạn thông tin về Nền Tảng và cho phép Bạn sử dụng các Dịch Vụ do Nền Tảng cung cấp như các vấn đề sau:

1)     gửi thông báo qua e-mail;
2)     liên hệ để trao đổi về yêu cầu của Bạn;
3)     phục vụ nhu cầu kinh doanh chung của Chúng Tôi, bao gồm xác minh danh tính và uy tín tín dụng của Bạn;
4)     cung cấp, quản lý, phát triển và cung cấp cho Bạn nhiều sản phẩm và Dịch Vụ khác nhau.
5)     nhận dạng khi Bạn liên hệ với Chúng Tôi hoặc truy cập Nền Tảng;
6)     cung cấp đầy đủ thông tin lưu trữ trên Nền Tảng để nhận dạng Bạn với Đối tác cho vay của Atome hoặc các bên thứ ba khác;
7)     cho phép Bạn tham gia các Dịch Vụ có tính năng tương tác của Chúng Tôi;
8)     cho phép ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức chính phủ hoặc bên thứ ba được ủy quyền có liên quan xác nhận về trạng thái của Bạn trong cơ sở dữ liệu hoặc Dịch Vụ của Chúng Tôi (nếu cần);
9)     xử lý các câu hỏi hoặc khiếu nại của Bạn hoặc liên quan đến Bạn về Nền Tảng đồng thời được lưu trữ nhằm ngăn chặn và phát hiện mọi hành vi gian lận, vi phạm và lạm dụng khác có khả năng xảy ra;
10)  kiểm tra mức độ tuân thủ của Bạn với các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Nền Tảng;
11)  thực hiện khảo sát, nghiên cứu, đánh giá, nghiên cứu học thuật và/hoặc phát triển Dịch Vụ bởi Chúng Tôi hoặc các bên thứ ba khác;
12)  tiến hành điều tra theo luật hiện hành bao gồm chống rửa tiền và ngăn chặn tài trợ khủng bố trong lĩnh vực Dịch Vụ tài chính;
13)  đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý, quy định và yêu cầu tuân thủ áp dụng cho Chúng Tôi, Nền Tảng và Dịch Vụ theo luật hiện hành và tuân thủ các thỏa thuận hiện hành liên quan đến triển khai Dịch Vụ;
14)  thực hiện các chỉ thị hoặc chính sách của chính phủ, cơ quan quản lý hoặc cơ quan có thẩm quyền; và
15)  thông báo cho Bạn về mọi thay đổi liên quan đến Nền Tảng và Dịch Vụ.

(e)        Cấp quyền truy cập, chia sẻ và truyền Thông Tin Cá Nhân cho các bên thứ ba, bao gồm (các) bên liên kết, bất kỳ nhà cung cấp Dịch Vụ và cố vấn chuyên môn nào của Chúng Tôi cũng chịu ràng buộc theo Chính sách về Quyền Riêng Tư này, nhằm mục đích tiếp thị, nghiên cứu và phát triển Nền Tảng và Dịch Vụ.

3.3.     Thông Tin Cá Nhân Bạn gửi cho Chúng Tôi để công bố trên Nền Tảng sẽ được sử dụng cho các mục đích phù hợp theo sự cho phép của Bạn đã cung cấp cho Chúng Tôi trong Chính sách về Quyền Riêng Tư này.

3.4.     Chúng Tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân mà không cần sự cho phép rõ ràng của Bạn, nếu:

(a)        luật pháp và quy định yêu cầu;

(b)        có thủ tục tố tụng đang diễn ra hoặc có thể diễn ra trong tương lai;

(c)        có bất kỳ hành vi vi phạm luật pháp hiện hành nào tại thời điểm hiện tại hoặc chịu án treo bao gồm nhưng không giới hạn tội gian lận hoặc rửa tiền;

(d)        các cơ quan chính phủ có thẩm quyền yêu cầu;

(e)        Chúng Tôi đã nhận được sự chấp thuận bằng văn bản của Bạn theo Chính sách về Quyền Riêng Tư này hoặc các tài liệu khác.

3.5.  Nếu Bạn cung cấp thông tin sai và không chính xác hoặc Chúng Tôi nghi ngờ rằng có bất kỳ gian lận nào, Chúng Tôi có thể ghi lại vấn đề này trong lịch sử tín dụng của Bạn và chia sẻ thông tin đó với pháp nhân hoặc các cơ quan có thẩm quyền và/hoặc cơ quan phòng chống gian lận phù hợp.

 

LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.6.     Tất cả Thông Tin Cá Nhân Bạn cung cấp và hoặc Chúng Tôi nhận được theo Chính sách về Quyền Riêng Tư này được lưu trữ theo luật hiện hành của nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

3.7.     Chúng Tôi sẽ lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong thời gian cần thiết để bảo vệ lợi ích của Chúng Tôi hoặc theo yêu cầu của pháp luật và quy định.

 

BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.8.     Chúng Tôi sẽ thực hiện tất cả các bước và hành động phù hợp để ngăn chặn các bên chưa được ủy quyền làm mất, lạm dụng hoặc thay đổi trái phép Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

3.9.     Bất kể các bước và hành động phòng ngừa mà Chúng Tôi thực hiện, tình trạng xâm nhập hoặc sử dụng trái phép và lỗi phần cứng hoặc phần mềm có thể xảy ra và ảnh hưởng đến tính bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn. Theo đây, Chúng Tôi từ chối, trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành vi làm mất, trộm cắp hoặc truy cập trái phép, thu thập, sử dụng, tiết lộ, sao chép, sửa đổi, xóa bỏ hoặc các hành động tương tự liên quan đến Thông Tin Cá Nhân do Bạn cung cấp cho Chúng Tôi.

3.10.   Khi tự đăng ký trên Nền Tảng, Bạn phải tạo mật khẩu cá nhân riêng. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu này. Bạn không nên chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

 

HOÀN TRẢ VÀ TIÊU HỦY THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.11.   Thông Tin Cá Nhân của Bạn chỉ bị tiêu hủy nếu:

(a)        Bạn ngừng sử dụng và truy cập vào các Dịch Vụ và/hoặc đóng tài khoản của Bạn. Theo đây, Bạn công nhận đã hiểu rõ rằng bạn sẽ không thể sử dụng Dịch Vụ của Chúng Tôi do ngừng truy cập vào Nền Tảng.

(b)        Luật hiện hành yêu cầu tiêu hủy; hoặc

(c)        Bạn yêu cầu tiêu hủy Thông Tin Cá Nhân của mình nếu Chúng Tôi không được yêu cầu giữ lại Thông Tin Cá Nhân đó theo luật và quy định hiện hành.

3.12.   Tiêu hủy Thông Tin Cá Nhân như đề cập trong Điều 3.11 bao gồm xóa một phần hoặc tất cả các tài liệu liên quan đến Thông Tin Cá Nhân của Bạn mà Chúng Tôi nắm giữ để không hiển thị lại trên hệ thống điện tử của Chúng Tôi trừ khi Bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân mới.

 

THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.13.   Chúng Tôi hiểu rõ Bạn cần cập nhật hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân của mình tùy từng thời điểm. Nếu cần cập nhật hoặc sửa đổi Thông Tin Cá Nhân, Bạn có thể gửi yêu cầu bằng văn bản qua e-mail và cung cấp các thông tin chi tiết liên quan cho Chúng Tôi. Chúng Tôi sẽ giúp Bạn cập nhật và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của mình.

 

HOÀN TRẢ VÀ XÓA BỎ THÔNG TIN CÁ NHÂN

3.14.   Bạn có quyền yêu cầu trả lại Thông Tin Cá Nhân của mình với điều kiện:

(a)        Hiện tại Bạn không chịu ràng buộc theo bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ của Nền Tảng, tức là các Thỏa thuận đã nêu ở trên.

(b)        Bạn không có nghĩa vụ, trách nhiệm tài chính, nợ hoặc các vấn đề tương tự liên quan đến Dịch Vụ trên Nền Tảng; và

(c)        Bạn chưa được đăng ký trở thành Khách Hàng đang hoạt động trên Nền Tảng (tài khoản của Khách Hàng đã bị vô hiệu hóa)

3.15.   Bạn có thể gửi yêu cầu trả lại Thông Tin Cá Nhân cho Chúng Tôi theo địa chỉ email [dpo@apaylater.com] và đính kèm bằng chứng nhận dạng hợp lệ (bản sao Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu) cùng lý do yêu cầu trả lại Thông Tin Cá Nhân đó.

3.16.   Bạn có quyền yêu cầu xóa Thông Tin Cá Nhân mà Chúng Tôi nắm giữ bằng cách gửi thông báo văn bản ít nhất 10 (mười) ngày làm việc trước ngày dự kiến xóa thông tin đồng thời nêu rõ loại hoặc dạng Thông Tin Cá Nhân yêu cầu xóa. Các điều khoản về yêu cầu loại bỏ Thông Tin Cá Nhân này phải được thực hiện theo luật hiện hành.

 

ĐIỀU 4                SỬ DỤNG THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ

 

MỤC ĐÍCH CỦA THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ

4.1.     Thông tin liên hệ đã đăng ký do Khách Hàng cung cấp trong  quá trình nộp Đơn xin vay tiền (“Đơn Xin Vay Tiền”) có thể được dùng để liên hệ khi Khách Hàng được phân loại là Không thanh toán.

 

QUYỀN LIÊN HỆ THEO THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐÃ ĐĂNG KÝ CỦA CHÚNG TÔI

4.2.     Là một trong những yêu cầu cấp Khoản Vay qua Nền Tảng, theo đây, Khách Hàng ủy quyền cho Chúng Tôi và tuyên bố đã nhận được sự đồng ý trước từ Thông tin liên hệ đã đăng ký nhằm liên hệ trong trường hợp Khách Hàng được phân loại là Không thanh toán vì các mục đích sau:

(a)        tìm kiếm hoặc theo dõi vị trí của Khách Hàng nếu không thể liên lạc được theo số điện thoại di động đã đăng ký trên Nền Tảng;

(b)        yêu cầu hỗ trợ từ Thông tin liên hệ đã đăng ký để nhắc Khách Hàng thanh toán và tất toán Khoản Vay; và/hoặc

(c)        yêu cầu Thông tin liên hệ đã đăng ký chuyển thông báo của Chúng Tôi liên quan đến hoàn thành nghĩa vụ hoàn trả Khoản Vay và Không thanh toán.

4.3.     Chúng Tôi có thể liên hệ với Thông tin liên hệ đã đăng ký cho các mục đích trên qua cuộc gọi trực tiếp, SMS (Dịch Vụ tin nhắn ngắn) và/hoặc các phương thức liên lạc khác theo quyết định của Chúng Tôi tùy từng thời điểm và đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

 

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

4.4.     Theo đây, Khách Hàng miễn trừ, bảo đảm và bồi thường cho Chúng Tôi và Bên cho vay (cùng nhân viên, giám đốc, ủy viên, cổ đông, đại diện, luật sư, đại lý và/hoặc công ty liên kết của Chúng Tôi và Bên cho vay) trước bất kỳ khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, chi phí, lệ phí nào phát sinh từ hoặc liên quan đến những điều sau:

(a)        mọi tranh chấp với bên thứ ba về Thông tin liên hệ đã đăng ký vì bất kỳ lý do gì;

(b)        vi phạm quyền lợi hoặc gây tổn thất cho bên thứ ba hoặc bất kỳ bên nào liên quan đến Thông tin liên hệ đã đăng ký; và

(c)        các hình phạt, nghiên cứu, điều tra, thanh tra hoặc kiểm toán cũng như mọi hậu quả của hoặc liên quan đến việc vi phạm các quy định pháp luật và/hoặc luật pháp, chính sách của chính phủ và/hoặc quyết định của tòa án và/hoặc trọng tài từ hoặc liên quan đến thực hiện các quyền của Chúng Tôi trong tài liệu này hoặc cố gắng liên hệ, truy cập, thu thập và/hoặc sử dụng Thông tin liên hệ đã đăng ký.

 

 

ĐIỀU 5  QUYỀN CỦA KHÁCH HÀNG

 

Liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ trên Nền Tảng, bạn có quyền:

(a)         bảo mật Thông Tin Cá Nhân của mình;

(b)         gửi khiếu nại đến các cơ quan có thẩm quyền liên quan trong trường hợp Chúng Tôi không bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn theo luật và quy định hiện hành;

(c)         yêu cầu cấp quyền truy cập, thay đổi hoặc cập nhật Thông Tin Cá Nhân của bạn, trừ khi có quy định khác theo luật và quy định hiện hành;

(d)         yêu cầu cấp quyền truy cập vào lịch sử Thông Tin Cá Nhân mà Bạn đã gửi cho Chúng Tôi theo luật và quy định hiện hành;

(e)         yêu cầu tiêu hủy Thông Tin Cá Nhân mà Chúng Tôi quản lý, trừ khi có quy định khác theo luật và quy định hiện hành; và

(f)          xác định Thông Tin Cá Nhân là thông tin bí mật hay không bí mật (nếu cần).

 

ĐIỀU 6  KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

6.1.     Bạn đồng ý không truy cứu trách nhiệm của Chúng Tôi nếu Chúng Tôi vi phạm, không tuân thủ Chính sách về Quyền Riêng Tư hoặc không bảo vệ Thông Tin Cá Nhân trong các trường hợp sau:

(a)        Khi xảy ra hành động tự nhiên hoặc tình huống bất ngờ, dẫn đến thiết bị và/hoặc hệ thống dùng để bảo mật, lưu trữ hoặc xử lý Thông Tin Cá Nhân của bạn bị hư hỏng hoặc phá hủy;

(b)        Khi Thông Tin Cá Nhân có sẵn hoặc cộng đồng có thể tìm thấy trước khi Chúng Tôi chuyển tải;

(c)        Khi Chúng Tôi đã nỗ lực hết sức để xác minh, bảo mật và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân, và trong trường hợp có bất kỳ hành vi truy cập, tấn công, lạm dụng, sửa đổi, thay đổi, can thiệp trái phép nào;

(d)        Về tính chính xác (trừ khi Chúng Tôi đã xác minh Thông Tin Cá Nhân theo quyết định của mình), tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ của Thông Tin Cá Nhân; và/hoặc

(e)        Khi xảy ra tình trạng lạm dụng Thông Tin Cá Nhân do hành vi phạm tội, gian lận hoặc bất kỳ hành động phạm tội hoặc bất hợp pháp nào của bên thứ ba mà không nằm trong sự kiểm soát hoặc hướng dẫn của Chúng Tôi.

6.2.     Chúng Tôi sẽ nỗ lực để thông báo cho bạn bằng văn bản qua e-mail nếu Chúng Tôi không bảo vệ được Thông Tin Cá Nhân trong quá trình quản lý Nền Tảng, cho dù do Chúng Tôi hay bên thứ ba gây ra.

 

ĐIỀU 7  COOKIE

 

7.1.     Khi truy cập và sử dụng Nền Tảng, bạn sẽ thấy có cookie hoặc các công nghệ tương tự được cài đặt trên thiết bị của mình. Cookie là các tệp ghi lại thông tin như truy vết tìm kiếm trang web từ một thiết bị hoặc để thu thập thông tin nhật ký internet và thông tin về hành vi của khách truy cập. Khi bạn truy cập lại Nền Tảng này, cookie sẽ giúp Chúng Tôi dễ dàng tùy chỉnh nội dung sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn. Cookie không theo dõi riêng lẻ thông tin Khách Hàng và tất cả dữ liệu cookie của Chúng Tôi đều được mã hóa và các Nền Tảng khác không thể đọc được.

7.2.     Mặc dù máy tính của bạn sẽ tự động chấp nhận cookie, bạn có thể chọn sửa đổi thông qua cài đặt trang web tìm kiếm của mình bằng cách chọn từ chối cookie và xóa cookie đã cài đặt trên thiết bị bất kỳ lúc nào nhờ định cấu hình phần mềm trang web tìm kiếm. Bạn có thể không nhận ra lợi ích của một số Dịch Vụ trên Nền Tảng nếu xóa hoặc chặn cài đặt cookie trên thiết bị.

 

ĐIỀU 8  TRUY CẬP MẠNG XÃ HỘI

 

8.1.     Trong phạm vi cung cấp Dịch Vụ trên Nền Tảng, Chúng Tôi có thể yêu cầu bạn cho phép truy cập các tài khoản mạng xã hội bao gồm nhưng không giới hạn Twitter, Facebook, Google+ và/hoặc LinkedIn. Tuy nhiên, không bắt buộc bạn phải cấp quyền truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình.

8.2.     Trong trường hợp bạn cấp cho Chúng Tôi quyền truy cập vào dữ liệu tài khoản mạng xã hội, Bạn phải hiểu rằng Chúng Tôi chỉ sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích sau:

(a)           Xác minh danh tính;

(b)           Giảm thiểu rủi ro gian lận danh tính;

(c)           Thống kê phân tích/định lượng;

(d)           Thực hiện kiểm soát theo quy định;

(e)           Cung cấp thông tin và giải đáp thắc mắc; và

(f)            Phòng chống gian lận, rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác.

 

ĐIỀU 9  THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

 

9.1.     Chính sách về Quyền Riêng Tư này có thể thay đổi và/hoặc cập nhật tùy từng thời điểm. Chúng Tôi sẽ công bố phiên bản mới nhất của Chính sách về Quyền Riêng Tư này trên Nền Tảng.

9.2.     Bạn nên đọc kỹ và kiểm tra Chính sách về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm để có thông tin về phiên bản Chính sách mới nhất.

9.3.     Chúng Tôi sẽ thông báo cho bạn về các thay đổi của chính sách về Quyền Riêng Tư này qua địa chỉ email bạn đã đăng ký ít nhất 05 ngày trước thời gian áp dụng thay đổi dự kiến.

9.4.     Khi tiếp tục truy cập và sử dụng Nền Tảng và Dịch Vụ tức là Bạn đã đồng ý với mọi thay đổi của Chính sách về Quyền Riêng Tư này.

 

ĐIỀU 10                 CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

 

Chính sách về Quyền Riêng Tư này tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành.

 

ĐIỀU 11                 THÔNG TIN LIÊN HỆ

 

Nếu có bất kỳ thắc mắc, nhận xét hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách về Quyền Riêng Tư này, vui lòng liên hệ với Chúng Tôi theo thông tin dưới đây:

-        Bộ phận Thu thập thông tin: Công ty TNHH Atome Việt Nam

-        Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 117-119-121 Đường Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

-        Email liên hệ: [dpo@apaylater.com]

 

 

Cập nhật lần cuối vào ngày [30 tháng 7 năm 2021].